link prowadzi do strony głównej Sami Zobaczcie

Pobierz
broszurę
(8,85 MB, PDF)

Edukacyjna Warszawa

W 11 lat 37 nowych żłobków

W stolicy systematycznie przybywa miejsc dla najmłodszych warszawiaków. Dzieje się tak dzięki budowie i modernizacji żłobków, wykupie miejsc w niepublicznych placówkach oraz zatrudnianiu opiekunów dziennych. W roku 2006 liczba miejsc w warszawskich żłobkach wynosiła 3156. czytaj więcej

Teraz mamy 7400 miejsc. Miasto dysponuje 61 żłobkami i 11 miniżłobkami, do tego dochodzą miejsca wykupione w żłobkach niepublicznych i u opiekuna dziennego. Jedną z ostatnich inwestycji jest budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt na Pradze-Południe dla 150 dzieci. Dzięki budowie żłobków i wykupie miejsc ten rok zakończymy 8,5 tys. miejsc dla najmłodszych warszawiaków. Wprowadziliśmy warszawski bon żłobkowy, wart 400 zł, wypłacany co miesiąc rodzinom z małymi dziećmi. Stanowi zachętę do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia w naszym mieście podatków.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Więcej miejsc dla przedszkolaków i uczniów

Od 2007 r. zbudowaliśmy 34 przedszkola i 14 szkół, a wiele placówek zmodernizowaliśmy lub wyremontowaliśmy. Na ten cel wydaliśmy ponad 3 mld zł. Co roku na utrzymanie publicznych i niepublicznych przedszkoli przeznaczamy średnio 700 mln zł. czytaj więcej

Od września 2017 r. działa aż osiem nowych przedszkoli m.in. na Targówku, Białołęce, Żoliborzu, w Ursusie i Wilanowie. W tym roku oddamy do użytku kolejne dwie placówki na Białołęce. Dzięki inwestycjom i zmianom organizacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 było o 5000 miejsc więcej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach niż rok wcześniej. Do 2022 r. wybudujemy 30 nowych przedszkoli i 17 szkół. Od września w stolicy 47 tys. przedszkolaków korzysta z opieki za darmo. Wcześniej opłata za przedszkola wynosiła 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce powyżej sześciu godzin opieki. Dzięki likwidacji opłat rodzice w domowym budżecie oszczędzają nawet 1000 zł rocznie. Rodzice płacą jedynie za posiłki. Jesteśmy pierwszym dużym miastem w Polsce, które całkowicie zlikwidowało opłaty za zajęcia przedszkolne.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Uczniowie jeżdżą bezpłatnie

Od września 2017 r. uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i gimnazjów podróżują komunikacją miejską bezpłatnie, legitymując się tylko kartą ucznia. Zyskały na tym domowe budżety, skorzystali też inni użytkownicy dróg. czytaj więcej

Przed wprowadzeniem tego rozwiązania z komunikacji korzystało ponad 45 tys. spośród 151 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do dziś wydaliśmy już 145 tys. kart ucznia.

Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych oraz uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w innych placówkach oświatowych, zlokalizowanych poza granicami stolicy. Przywilej jeżdżenia za darmo obowiązuje na obszarze 1. i 2. strefy komunikacyjnej w Warszawie. Uchwała o zmianie systemu ulg i przyznaniu prawa do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów została podjęta przez Radę m.st. Warszawy.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Technikum – atrakcyjny wybór

Warszawa dysponuje bardzo bogatą ofertą kształcenia w 47 technikach i 33 szkołach branżowych I-go stopnia dla młodzieży. W roku szkolnym 2017/2018 w stołecznych technikach młodzi ludzie zdobywali doświadczenie w nowych zawodach, takich jak technik fotografii i multimediów, czytaj więcej

grafiki i poligrafii cyfrowej, realizacji nagrań i nagłośnień, budowy dróg, szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, inżynierii sanitarnej, optyk, czy technologii drewna. W Warszawie można się kształcić w technikum w 50 zawodach (w tym ośmiu nowych) i w 23 w szkołach branżowych (w tym dwóch nowych: kierowca-mechanik, monter sieci i instalacji sanitarnych).

Od 2007 r. systematycznie podnosimy poziom usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły zawodowe i wpływamy na dostosowywanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zawarliśmy liczne porozumienia ze związkami pracodawców, uczelniami i firmami. Dzięki temu, a także współpracy z pracodawcami prowadzonej bezpośrednio przez szkoły zawodowe, uczniowie mogą odbywać praktyki w nowoczesnych firmach i konfrontować się z wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Obserwujemy bardzo pozytywne zmiany w statystykach. Dziś już 1/3 ab- solwentów wybiera szkołę zawodową (w 2006 r. – 1/4 uczniów). Obecnie do techników uczęszcza 17 900 młodych ludzi, a do 33 szkół branżowych I-stopnia i ostatnich roczników zasadniczych szkół zawodowych – 2000.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Wspieramy uczniów w wyborze zawodu

Realizujemy adresowany do uczniów projekt „Być bliżej rynku pracy”, ułatwiający start kariery zawodowej. Projekt otrzymał ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania w latach 2014-2020. Jego całkowita wartość wynosi blisko 2,4 mln zł. W ramach projektu w 71 szkołach utworzyliśmy Punkty Informacji i Kariery. Wyposażyliśmy je w pomoce, materiały dydaktyczne i fachową literaturę. czytaj więcej

Nauczyciele będą uczestniczyć w studiach podyplomowych i szkoleniach, a uczniowie – w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, planując karierę zawodową pod okiem specjalistów. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i dotyczy szkół znajdujących się na terenie: Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek oraz Zielonki.

Innym bardzo ważnym elementem projektu jest współpraca z pracodawcami. Oprócz spotkań organizowanych w szkołach, uczniowie będą odwiedzają firmy i poznają specyfikę różnych zawodów.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Szkolnictwo specjalne

Równocześnie z modernizacją i inwestycjami w nowoczesny sprzęt w szkołach specjalnych rozwijamy kompleksowy system pomocy dla ich uczniów, rodziców i nauczycieli.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele niestandardowych projektów, które są unikatowe w skali Polski (powstały m.in. specjalistyczne punkty konsultacyjne). czytaj więcej

Zależy nam, aby dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogły w jak najpełniejszy sposób korzystać z kształcenia, zgodnie ze swoimi potrzebami, a ich rodzice i nauczyciele otrzymali jak najskuteczniejszą ofertę pomocy.

Szkolnictwo specjalne obejmuje kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzież przebywające w szpitalach. W szkołach, zespołach szkół specjalnych i placówkach uczy się ponad 4 tys. dzieci i młodzieży. Część z nich korzysta z internatów. W naszych szkołach specjalnych najwięcej jest dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (tzn., że dziecko ma więcej niż jedną niepełnosprawność). W Warszawie od kilku lat działa 11 Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych, w których specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych radzą nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, jak rozwiązywać problemy uczniów (więcej informacji można znaleźć na www.spk.waw.pl.

Stworzyliśmy internetowy Serwis Pomoc Dziecku, gdzie znajduje się komplet informacji na temat szkolnictwa specjalnego. W serwisie podane są informacje o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oferty poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli specjalnych, integracyjnych, ośrodków dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i sprawiających kłopoty wychowawcze. Ponadto – można tam też znaleźć aktualne informacje o warsztatach psychologicznych, naborze do grup terapeutycznych i innych bezpłatnych formach wsparcia dla dzieci i rodziców, słownik pojęć dotyczących rozwoju dziecka, linki do informatorów, miejskich programów i przydatnych stron oświatowych (więcej informacji na www.pomocdziecku.um.warszawa.pl).

Małe dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole objęte są systemem wczesnego wspomagania rozwoju. Zespoły specjalistów, pracujący w placówkach publicznych, działają w oparciu o wypracowany, jednolity dla całego miasta standard.

Według danych z marca 2018 r. wczesne wspomaganie realizowało 36 zespołów tworzących w mieście zintegrowany system i 41 przedszkoli dzielnicowych. Z tej formy wsparcia korzysta 866 dzieci i ich rodzin. Do niestandardowych działań szkolnictwa specjalnego należy zaliczyć współpracę z Kliniką „Budzik”, prowadzoną przez Fundację „Akogo”, dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. W program terapeutyczny włączone są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (forma spełniania obowiązku szkolnego). Każde dziecko uczy się dwie godziny dziennie, korzystając z indywidualnych zajęć z nauczycielem.

W Warszawie działają 24 publiczne poradnie rejonowe oraz cztery poradnie specjalistyczne. Wsłuchując się w potrzeby środowisk lokalnych powołaliśmy trzy nowe poradnie dzielnicowe. W trosce o poprawę warunków ich pracy przenieśliśmy dziewięć poradni do nowych siedzib. Uruchomiliśmy też dodatkowe zespoły orzekające w sprawach autyzmu – obecnie orzeczenia wydają trzy poradnie w Warszawie.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Szkoły dla dzieci z niepełnosprawnościami

Poprawa warunków kształcenia, wychowania i nauki oraz dostosowanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością jest naszym priorytetem. Przykładem są ostatnie inwestycje w tym zakresie, m.in. modernizacja budynku i terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 (obecnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44) przeznaczonego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi; czytaj więcej

remont fundamentów i auli w zabytkowym budynku Instytutu Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży 4/6, remont boiska i terenu oraz modernizacja pracowni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych przy ul. Łuckiej, czy modernizacja boiska przy MOW 3, ul. Patriotów 90. W tym ostatnim wypadku powstało boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i trybunami, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, bieżnia czterotorowa z rozbiegiem do skoczni w dal, ścieżka zdrowia, siłownia plenerowa, stoły do ping-ponga, a także miejsce do odpoczynku. Cały kompleks jest oświetlony i ogrodzony. Koszt inwestycji wyniósł 1,7 mln zł.

Gruntownie remontujemy zespół szkół przy ul. Tarchomińskiej, do którego uczęszczają dzieci z autyzmem. Placówka wzbogaci się o przedszkole. Powstanie też nowa sala gimnastyczna. Wymieniamy m.in. okna, węzeł cieplny, drzwi wewnętrzne i instalacje, przebudowujemy pomieszczenia Koszt samych robót budowlanych to 10 mln zł. Zakończenie inwestycji planujemy jesienią 2018 r. Modernizujemy i rozbudowujemy budynek przeznaczony na szkołę specjalną przy ul. Halnej. Po zakończeniu inwestycji przy ul. Halnej do budynku przeniesie się Zespół Szkół Specjalnych nr 102, który teraz mieści się na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przedwiośnie 1. Uczą się tu dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Znajduje się tu szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy oraz zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

To nie wszystko – przy ul. Różanej trwają prace w placówce dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Wartość inwestycji to blisko 15 mln zł. W jej ramach przebudowywany jest budynek na potrzeby funkcjonowania dwóch placówek oświatowych: szkoły oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii wraz z internatem. W części przeznaczonej dla szkoły zaprojektowano sale przedmiotowe, sale przeznaczone dla edukacji wczesnoszkolnej, terapii, zajęć fizycznych i zajęć higieniczno-sanitarnych. W części przeznaczonej dla ośrodka zaprojektowano pomieszczenia dla liceum, punktu konsultacyjnego oraz internatu. Prace powinniśmy zakończyć w czerwcu 2019 r.

Natomiast na Żoliborzu, przy ul. Czarnieckiego 49, w Zespole Szkół Specjalnych nr 100 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, remont już się skończył. W ramach inwestycji m.in. odnowiliśmy elewację zabytkowego budynku z zachowaniem śladów walk powstańczych. Wartość inwestycji to ponad 1,4 mln zł.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Nowe miejsca i inicjatywy

Stworzyliśmy nowe miejsca edukacyjne - Centrum Nauki Kopernik, które odwiedza rocznie ponad milion osób, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Uruchomiliśmy Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń dla nauczycieli, Europejski Dom Spotkań Młodzieży i specjalistyczne punkty konsultacyjne. czytaj więcej

Prowadzimy szereg projektów wspierających uczniów i szkoły. To m.in. Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, program wspierania uczniów uzdolnionych Wars i Sawa, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, program Szkoła z pomysłem, Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców, Stypendia Prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso. To ostatnie stypendium wynosi 3,8 tys. zł. Każdego roku współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą ponad 200 projektów edukacyjnych. Korzysta z nich kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży. Te inicjatywy stanowią uzupełnienie oferty szkół, są innowacyjne, uczą zaangażowania i powodują, że system edukacji jest coraz bardziej konkurencyjny. Wśród nich wiele jest działań międzypokoleniowych oraz integrujących osoby sprawne z osobami niepełnosprawnymi.

Od 2006 r. przeznaczyliśmy ponad 76 mln zł na dofinansowanie działań organizacji pozarządowych w zakresie oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Początkowo wsparcie wynosiło ok. 3-4 mln zł rocznie, obecnie jest to kwota dwukrotnie wyższa i wynosi 8 mln zł. W ramach udzielanych dotacji realizowane są projekty z różnych obszarów edukacyjnych od popularyzacji nauki, po edukację kulturalną, z zakresu rynku pracy, edukację varsavianistyczną, edukację obywatelską, ekologię, czy projekty niwelujące różnice edukacyjne. Wdrażamy je poprzez aktywne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, w formie warsztatów, ćwiczeń laboratoryjnych, badań, seminariów, wykładów, gier miejskich itp. Organizacje pozarządowe działające w sferze edukacji i wychowania prowadzą uniwersytety dziecięce, organizują obozy wakacyjne i warsztaty naukowe, ekologiczne, animują świetlice i kluby. Pomagają tym, którzy wymagają nieszablonowych metod, a przede wszystkim pokazują, że dzięki pasji życie jest kolorowe! Dzięki nim, co roku tysiące dzieci i młodzieży z Warszawy ciekawie, aktywnie i twórczo spędza wolny czas po lekcjach. I nie tylko – część z nich współpracuje ze szkołami i znacząco uatrakcyjnia program lekcji.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

WCIES – miejsce dedykowane nauczycielom

W 2008 r. powołaliśmy do życia Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń (WCIES). To jedyna tego typu placówka w Polsce, gdzie wszystkie szkolenia, warsztaty, materiały i pomoce dydaktyczne są bezpłatne dla uczestników. czytaj więcej

To tutaj w minionym roku szkolnym ponad 29 tys. nauczycieli, rodziców i pracowników socjalnych skorzystało z bezpłatnych szkoleń, warsztatów, porad, a ponad 5 tys. nauczycieli wzięło udział w zajęciach na temat nowej podstawy programowej, obowiązującej w szkołach podstawowych. Dodatkowo we WCIES przygotowujemy pracownię przyrodniczą dedykowaną nauczycielom. W wyniku reformy szkolnictwa zlikwidowany został przedmiot „przyroda” w szkole podstawowej oraz „blok przyrodniczy” w liceum. Wielu nauczycieli dotychczas przygotowanych do takiego zintegrowanego nauczania potrzebuje przekwalifikowania i wsparcia placówki doskonalenia. W tym przypadku pracownia przyrodnicza oferuje cenne wsparcie. Laboratorium daje dodatkowe, unikatowe możliwości doskonalenia pracy doradców metodycznych, okazje do dodatkowych kontaktów z kadrą akademicką, partnerami w projektach krajowych i międzynarodowych. Dzięki pracowni we WCIES samorząd warszawski zaoferuje nauczycielom więcej możliwości eksperymentowania, przygotowywania zajęć, wymiany doświadczeń. Koszt pracowni to ok. 300 tys. zł, a jej uruchomienie jest zaplanowane jesienią 2018 r.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Liderzy w rankingach i dodatkowa motywacja

Warszawskie szkoły od lat osiągają najlepsze wyniki w kraju. Nasi uczniowie co roku uzyskiwali najlepsze rezultaty ze sprawdzianów po VI klasie szkoły podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturach. Przykładowo, w pierwszej dziesiątce liceów z najlepiej zdanymi maturami jest aż sześć liceów warszawskich. czytaj więcej

Wysoki poziom kształcenia sprawia, że w 2017 r. ponad 140 uczniów zdobyło tytuł laureata olimpiady lub konkursu, a 13 osób reprezentowało Polskę na międzynarodowych olimpiadach.

To m.in. efekt dbałości o warunki pracy i płacy osób pracujących w stołecznej oświacie. Od 2006 r. ich pensje wzrosły średnio o 59% (w 2006 r. płaca wynosiła 3 191 zł, podczas gdy w 2018 r. - 5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. W innych miastach są one znacznie niższe, np. we Wrocławiu i Krakowie, wynoszą ok. 300 zł, a w Gdańsku – 140 zł. Tegoroczny budżet na wynagrodzenia dla nauczycieli to 1,5 mld zł, w tym 190 mln zł przeznaczono na dodatki motywacyjne. W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 26,5 tys. nauczycieli. Najwięcej, bo ponad 16 tys. nauczycieli, pracuje w szkołach podstawowych.

Miejskie szkoły i przedszkola zatrudniają ponad 12 tys. pracowników administracji i obsługi, w tym 3992 woźnych, 1574 dozorców, 1364 pracowników kuchni oraz 1252 pomocy nauczyciela. W ciągu ostatnich 11 lat pensja tych pracowników wzrosła średnio o 77% (2006 – 1 893 zł, 2017 - 3 362 zł). Tylko w 2017 r. na podwyżki zarezerwowaliśmy 18 mln zł – pracownicy obsługi otrzymali podwyżki średnio o 300 zł.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400