link prowadzi do strony głównej Sami Zobaczcie

Pobierz
broszurę
(8,85 MB, PDF)

Sąsiedzi z różnych stron świata

Warszawa, miasto otwarte

Pod koniec 2014 r. oddaliśmy do użytku Centrum Wielokulturowe. Jest to miejsce aktywizacji i wspierania społeczności migranckich, integrujące cudzoziemców z mieszkańcami Warszawy, wzmacniające dialog międzykulturowy, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu i marginalizacji osób z powodu ich pochodzenia. czytaj więcej

W centrum działa miejski punkt przyjmowania wniosków pobytowych od cudzoziemców. Średnio co miesiąc Centrum odwiedza 1500 osób, którym udzielamy bezpłatnych porad prawnych. Udzielane są tu także bezpłatne lekcje języka polskiego. W ramach akcji „Miasta otwarte”, organizowanej przez Fundację Inna Przestrzeń, w 2014 r. zostaliśmy wyróżnieni w kategoriach „Przestrzeń przyjazna migrantom” – za utworzenie Centrum Wielokulturowego oraz „Platforma Współpracy Międzysektorowej” – za utworzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców. Zostaliśmy również laureatem konkursu Złotych Wachlarzy 2013 w kategorii Instytucja – za prowadzenie działań na rzecz integracji migrantów i uczestniczenie w procesie budowania dobrych praktyk w zakresie współpracy z migrantami, w tym za powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Warszawiacy się nie boją

W lutym 2018 r. dbając o wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań mieszkańców Warszawy wobec uchodźców i cudzoziemców przeprowadziliśmy kampanię społeczną „Warszawiacy się nie boją”. W spocie i na plakatach, w oparciu o cztery hasła „Warszawiacy się nie boją - pomagać uchodźcom, - stanąć w obronie uchodźców, - sąsiada uchodźcy, - zakumplować się z uchodźcą”, bohaterowie - mieszkańcy Warszawy dali świadectwo, że nie mają obaw. Postawa bohaterów kampanii „Nie boję się” była wyrazem odwagi i opowiedzeniem się za wartościami solidarności i humanitaryzmu. czytaj więcej

Przeprowadziliśmy również szkolenia antydyskryminacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych i pomocniczych m.st. Warszawy, przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych. Łącznie przez pięć lat przeszkoliliśmy 620 osób. Wypracowaliśmy wspólnie z organizacjami pozarządowymi treść klauzuli antydyskryminacyjnej, którą wprowadziliśmy do umów najmu lokali należących do miasta, podpisywanych z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność w sferze usług kulturalnych, gastronomicznych oraz rozrywkowych. Warszawa jest miastem, które przyciąga największą i najbardziej zróżnicowaną liczbę cudzoziemców. Są tu migranci długoterminowi i krótkoterminowi, migranci ekonomiczni, kontraktowi, studenci i uchodźcy oraz ci, którzy nie posiadają uregulowanego statusu i są niewidzialni dla systemu, w tym systemu wsparcia. Oficjalne statystyki wskazują, że stanowią ok. 1,5-2,5% procent mieszkańców naszego dwumilionowego miasta. Nieoficjalnie szacuje się, że jest ich trzy razy więcej. Warszawa, jako miasto przyjazne i otwarte na różnorodność, stwarza warunki ułatwiające codzienne życie imigrantom, którzy zdecydowali się tutaj zamieszkać.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Witamy w Warszawie

Na terenie m.st. Warszawy zadania dotyczącego integracji cudzoziemców realizowane są przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach udzielanej pomocy wspieramy ich adaptację do warunków życia w Polsce oraz umożliwiamy rozpoczęcie samodzielnego życia. Pomoc przyznawana w ramach programu obejmuje m.in. świadczenia pieniężne na bieżące utrzymanie oraz pokrycie wydatków na naukę języka polskiego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, rodzinne, prawne. czytaj więcej

Część tych działań realizowaliśmy również w ramach projektu „Witamy w Warszawie”, rozpisanego na lata 2016-2017 i współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Jego celem jest zwiększenie stopnia integracji w społeczeństwie polskim i społeczności lokalnej Warszawy grupy 200 cudzoziemców w czasie 24 miesięcy realizacji projektu. Efektem podejmowanych działań będzie zwiększenie szans cudzoziemców – uczestników projektu na rynku pracy, w poszukiwaniu mieszkania, zwiększenie stopnia ich świadomości oraz korzystania z przysługujących uprawnień, a także obowiązujących w polskim społeczeństwie norm dotyczących życia rodzinnego oraz metod wychowawczych.
W strukturach m.st. Warszawy funkcjonują zespoły ds. koordynacji działań na rzecz cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych, zespół ds. koordynacji działań na rzecz cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich i reemigrantów w warszawskich szkołach. Na stronach Biura Edukacji zamieszczonych jest 18 publikacji pomagających nauczycielom w pracy z nowo przybyłymi do szkół dziećmi uchodźców i imigrantów. Ważną rolę w przeciwdziałaniu rasizmowi odgrywa Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, czyli wspólny dla całego miasta system skupiający kilka kanałów kontaktu z mieszkańcami i osobami odwiedzającymi stolicę, który m.in reaguje na zgłoszenia o pojawiających się obraźliwych graffiti i mowie nienawiści. Wprowadzamy do urzędu miasta regułę równego traktowania, jako standardu obsługi petenta. Od 2013 r. szkolimy urzędników w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, narodowość, religię, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400